کمیته علمی کنفرانس

دکتر داداشیان

پروفسور ملاردی

پروفسور نبيد

پروفسور گودرزنیا

پروفسور رمضانی

پروفسور سجادی

پروفسور یوسفی

پرفسور کریم زارع

دکتر شکوفه آقابیگی

دکتر مهرانی

پرفسور جواد عزیزیان

دکتر نازنین فرهادیار

دکتر حمید خیرالدین

دکتر علیرضا فرجی

دکتر آرمان سلیمانی

دکتر زهرا میخوش

Upload Image...